FEB 22
5:00 PM
Softball
Tahoka Varsity at 
Abernathy Varsity
0
0
Abernathy, TX 79311, USA Map
FEB 25
4:00 PM
Powerlifting
Sundown (Boys Only) Powerlifting Meet
Sundown, TX 79336, USA Map
FEB 26
3:00 PM
Track & Field
Cubs Relays (Varsity Only)
Brownfield, TX 79316, USA Map
FEB 26
5:00 PM
Softball
Lubbock Christian Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 26
7:00 PM
Softball
Lubbock Christian JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 27
11:00 AM
Softball
Westbrook Varsity CANCELLED at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 01
5:00 PM
Softball
Borden County Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 02
5:00 PM
Baseball
Ropes at 
Tahoka
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 05
3:00 PM
Track & Field
Chieftain Relays
Crosbyton, TX 79322, USA Map
MAR 06
11:00 AM
Softball
Ira Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 06
12:00 PM
Baseball
Tahoka at 
Morton
0
0
Morton, TX 79346, USA Map
MAR 09
3:00 PM
Track & Field
Jr. High Bulldog Relays
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 09
5:00 PM
Softball
Tahoka Varsity at 
Hermeleigh Varsity
0
0
Hermleigh, TX 79526, USA Map
MAR 09
7:00 PM
Softball
Tahoka JV at 
Hermeleigh JV
0
0
Hermleigh, TX 79526, USA Map
MAR 11
3:00 PM
Track & Field
Bulldog Relays (JV)
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 12
3:00 PM
Track & Field
Bulldog Relays (V)
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 13
12:00 PM
Baseball
Smyer at 
Tahoka
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 15
12:00 PM
Baseball
Tahoka at 
New Home
0
0
New Home, TX, USA Map
MAR 20
12:00 PM
Baseball
Seagraves at 
Tahoka
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map
MAR 20
12:00 PM
Softball
Littlefield Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka, TX 79373, USA Map